Iniliah 7 Point Isi Kandungan Kitab Suci Al Quran

Posted on

Al-Quran ialah kitab suci agama islam untuk semua umat muslim di semua dunia dari permulaan diwariskan sampai waktu penghabisan spesies manusia di dunia bagus di bumi ataupun di luar angkasa imbas akhir zaman besar.

Di dalam surat-surat dan ayat-ayat alquran terkandung kandungan yang secara garis besar bisa kita bagi menjadi sebagian hal pokok atau hal utama beserta pengertian atau arti definisi dari masing-masing kandungan inti sarinya, yakni sebagaimana berikut ini :

1. Aqidah / Akidah
Aqidah ialah ilmu yang mengajari manusia mengenai kepercayaan yang pasti sepatutnya dimiliki oleh tiap-tiap orang di dunia. Alquran mengajari akidah tauhid terhadap kita yakni menanamkan keyakinan kepada Allah SWT yang satu yang tak pernah tidur dan tak beranak-pinak. Percaya terhadap Allah SWT ialah salah satu butir rukun iman yang pertama. Orang yang tak percaya kepada rukun iman disebut sebagai orang-orang kafir.

2. Ibadah
Ibadah ialah taat, patuh, ikut serta atau nurut dari segi bahasa. Dari pengertian “fuqaha” ibadah ialah seluruh format ketaatan yang dilakukan atau dkerjakan untuk menerima restu dari Allah SWT. Format ibadah dasar dalam ajaran agama islam merupakan seperti yang tercantum dalam lima butir rukum islam. Mengungkapkan dua kalimah syahadat, shalat lima waktu, membayar zakat, puasa di bulan suci ramadhon dan beribadah pergi haji bagi yang sudah sanggup mengerjakannya.

3. Akhlaq / Krama
Krama ialah perilaku yang dimiliki oleh manusia, bagus adab yang terpuji atau akhlakul karimah ataupun yang terhina atau akhlakul madzmumah. Allah SWT mengutus Nabi Muhammd SAW tak lain dan tak bukan ialah untuk mengoreksi akhlaq. Tiap-tiap manusia seharusnya mencontoh apa yang diperintahkanNya dan menjauhi laranganNya.

4. Tertib-Tertib
Tertib yang ada di Al-quran ialah memberi suruhan atau instruksi terhadap orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan penjatuhan sanksi undang-undang pada sesama manusia yang ternyata bersalah. Tertib dalam islam menurut Alqur’an ada sebagian ragam atau variasi seperti jinayat, mu’amalat, munakahat, faraidh dan jihad.

5. Peringatan / Tadzkir
Tadzkir atau peringatan ialah sesuatu yang memberi peringatan terhadap manusia akan ancaman Allah SWT berupa siksaan neraka atau waa’id. Tadzkir juga dapat berupa info bergembira bagi orang-orang yang beriman kepadaNya dengan balasan berupa sedap surga jannah atau waa’ad. Di samping itu ada pula ilustrasi yang menyenangkan di dalam alquran atau disebut juga targhib dan kebalikannya gambarang yang menyeramkan dengan istilah lainnya tarhib.

6. Sejarah-Sejarah atau Kisah-Kisah
Sejarah atau kisah ialah cerita mengenai orang-orang yang terdahulu bagus yang menerima kejayaan imbas taat terhadap Allah SWT serta ada juga yang mengalami kebinasaan imbas tak taat atau ingkar kepada Allah SWT. Dalam melakukan kehidupan sehari-hari sebaiknya kita mengambil pembelajaran yang bagus-bagus dari sejarah masa lalu atau dengan istilah lain ikibar.

7. Dorongan Untuk Berdaya
Di dalam al-qur’an banyak ayat-ayat yang mengulas suatu bahasan yang membutuhkan pemikiran menusia untuk menerima manfaat dan juga menggambarkan kebenarannya, secara khusus mengenai alam semesta.

Artikel Terkait: Cari Guru Ngaji Privat Berkualitas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *